Winter scene (Nizhny Novgorod, Russia) by Алексей (@alexyshevchenko) on I…Categories:   Nizhny Novgorod