Volna Hotel in Nizhny Novgorod Russia (Europe). The best of Volna Hotel in Nizhn…Categories:   Nizhny Novgorod