Village Demiha, Nizhny Novgorod region, Russia.Categories:   Nizhny Novgorod