Nizhny Novgorod Kremlin – a unique military fortifications from the early 16th c…Categories:   Nizhny Novgorod