Kerzhensky monastery. Abbot, Archimandrite Filaret with the clergy. 1897 Nizhny…Categories:   Nizhny Novgorod