Bugrov's wooden house (1880s), Volodarsk, Nizhny Novgorod region, RussiaCategories:   Nizhny Novgorod