2015, Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia #nizhnynovgorod (L21918)Categories:   Nizhny Novgorod